دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس چهل ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Negative

  [ˈneɡətɪv]

Noun

a word or statement that means ‘no’; an act of refusing to do something or of denying something

جواب منفی، نه

a bad quality or aspect of a situation

کیفیت یا جنبه ای بد از یک موقعیت (نگرشی منفی نسبت به شرایط و اتفاقات)

the result of a test or an experiment that shows that a substance or condition is not present

(پزشکی - معاینه یا آزمایش و غیره) نتیجه‌ی منفی، فقدان بیماری یا باکتری یا میکرب و غیره

Synonyms

denial, no, refusal, rejection, contradiction

Examples

"Did you get the letter?" "negative!"

((نامه را دریافت کردی؟)) ((نه!))

She answered in the negative (= said ‘no’).

او پاسخ منفی داد (= گفت "نه").

Try not to focus on the negative.

سعی کنید روی نکات منفی تمرکز نکنید.

The positives outweigh the negatives.

نکات مثبت بیشتر از موارد منفی است.

The percentage of false negatives generated by the cancer test is of great concern.

درصد جواب های منفی اشتباه تولید شده توسط آزمایش سرطان، بسیار نگران کننده است.

Negative

  [ˈneɡətɪv]

Adjective

bad or harmful

بد، مضر، منفی

containing a word such as ‘no’, ‘not’, ‘never’, etc.

(پیشوند یا واژک و غیره) منفی، عبارت یا جمله (و غیره) منفی

expressing the answer ‘no’

پاسخ منفی

considering only the bad side of something/somebody; having no enthusiasm or hope

منفی باف، در جهت خلاف انگیزه، انگیزه گریز

not showing any evidence of a particular substance or medical condition

(پزشکی - معاینه یا آزمایش و غیره) نتیجه‌ی منفی، فقدان بیماری یا باکتری یا میکرب و غیره

containing or producing the type of electricity that is carried by an electron

(الکترونیک) دارای برق منفی

less than zero

(ریاضی) عدد منفی، کمتر از صفر، کمند

(of a photograph or an image) showing light and shade, or colors, in the opposite way to the original

(عکاسی) فیلم منفی، نگاتیو

Synonyms

neutralizing, invalidating, annulling, nullifying, counteractive, pessimistic, cynical, unwilling, gloomy, antagonistic, jaundiced, uncooperative, contrary, dissenting, contradictory, refusing, denying, rejecting, opposing, resisting, contrary

Antonyms

positive, optimistic, enthusiastic, cheerful, approving, affirmative, concurring, assenting

Examples

The captain gave a negative response to the request for a leave.

کاپیتان به‌ درخواست‌ مرخصی‌ پاسخ‌ منفی‌ داد.

Three below zero is a negative quantity.

سه‌ درجه‌ زیر صفر یک‌ کمیت‌ منفی‌ است‌.

A negative image is used to print a positive picture.

فیلم‌ نگاتیو برای چاپ عکس‌ مثبت‌ استفاده می‌شود.

A negative reply

پاسخ منفی

Negative feedback

بازتاب منفی

A negative personality

آدم منفی باف

Negative tropism

گرایش انگیزه گریز

Negative

  [ˈneɡətɪv]

Verb

to refuse to agree to a proposal or a request

رد کردن، مردود کردن، نفی کردن

to prove that something is not true

بطلان چیزی را ثابت کردن، باطل کردن، خلاف چیزی را ثابت کردن

Synonyms

blackball, turn down, veto, nix, contradict, contravene, controvert, deny, disaffirm, gainsay, negate, oppugn, traverse

Examples

The project was negatived by the committee.

طرح توسعه کمیته رد شد.

It required not the affirmance, and could not be negatived, by the state governments.

این امر مستلزم تایید نبود و توسط دولت‌های ایالتی نمی‌توان آن را رد کرد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>