دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته چهل و دو ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Negligible

  [ˈneɡlɪdʒəbl]

Adjective

of very little importance or size and not worth considering

ناچیز، کم اهمیت، نادیده انگاشتنی، اندک

Synonyms

insignificant, small, minute, minor, petty, trivial, trifling, unimportant, inconsequential, imperceptible, nickel-and-dime

Antonyms

important, significant, vital, noteworthy

Examples

Our losses were negligible.

زیان‌های ما کم اهمیت بودند.

The cost was negligible.

هزینه ناچیز بود.

A negligible effect/amount

اثر / مقدار ناچیز

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>