دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و چهار ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Neutral

  [ˈnuːtrəl]

Noun

the position of the gears of a vehicle in which no power is carried from the engine to the wheels

(اتومبیل و غیره) دنده‌ی خلاص، خلاص

a person or country that does not support either side in a disagreement, competition or war

بی طرف

a color that is not bright or strong, such as grey or light brown

(رنگ) غیر زنده، کم‌رنگ، خفیف، رنگ خنثی

Examples

the gear is in neutral position.

دنده خلاص است.

The room was decorated in neutrals.

اتاق به رنگ های خنثی تزئین شده بود.

Sweden and its fellow neutrals

سوئد و کشورهای بی طرف آن

Neutral

  [ˈnuːtrəl]

Adjective

not supporting or helping either side in a disagreement, competition, etc.

بی‌طرفانه، وابسته به بی‌طرفی، هیچ‌سویانه

not belonging to any of the countries that are involved in a war; not supporting any of the countries involved in a war

بی طرف، نادرگیر، کرانجی، هیچ سو، بی‌سو

not very bright or strong, such as grey or light brown

(رنگ) غیر زنده، کم‌رنگ، خفیف، رنگ خنثی

neither acid nor alkaline

(شیمی) فاقد واکنش اسیدی و قلیایی

having neither a positive nor a negative electrical charge

(برق) نه مثبت نه منفی، بی شارژ، بدون بار الکتریکی، بی‌بار

Synonyms

unbiased, impartial, disinterested, even-handed, dispassionate, sitting on the fence, uninvolved, noncommittal, nonpartisan, unprejudiced, nonaligned, unaligned, noncombatant, nonbelligerent, expressionless, dull, blank, deadpan, toneless, uncontroversial or noncontroversial, safe harmless, innocuous, inoffensive, unobjectionable, unprovocative

Antonyms

active, participating, prejudiced, biased, partial, belligerent

Examples

It is logical to remain neutral in a violent argument between spouses.

عاقلانه‌ است‌ که‌ در مشاجره ی شدید بین‌ زن و شوهرها، بیطرف بمانیم‌.

Switzerland was a neutral country in World War II.

کشور سوئیس‌ در جنگ‌ جهانی‌ دوم کشوری بی‌طرف بود.

Adolph did not reject the idea but remained neutral about it.

«آدولف‌» پیشنهاد را رد نکرد ولی‌ نسبت‌ به‌ آن بی‌طرف ماند.

A neutral particle

ذره‌ی اتمی بدون بار

A neutral country

کشور بی‌طرف

In this case I am neutral

در این مورد من بی‌طرفم.

Switzerland's neutral policies

سیاست‌های بی‌طرفانه‌ی کشور سوئیس

During the war, Turkey remained neutral.

طی جنگ، ترکیه بی‌طرف باقی ماند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>