دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس دوم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Numb

  [nʌm]

Adjective

if a part of your body is numb, you cannot feel anything in it, for example because of cold

بدون قدرت احساس، کرخ، کرخت، بی‌حس، لمس، لس

unable to feel, think or react in the normal way

قبض روح، بهت زده، هاج و واج

Synonyms

1: unfeeling, dead, frozen, paralysed, insensitive, deadened, immobilized, torpid, insensible, benumbed 2: stupefied, deadened, unfeeling, insensible

Antonyms

compassionate, sympathetic, lively, responsive, sensitive

Examples

My fingers quickly became numb in the frigid room.

انگشتانم‌ در اتاق خیلی‌ سرد به‌ سرعت‌ بی‌حس‌ شدند.

A numb feeling came over Mr. Massey as he read the telegram .

وقتی که‌ آقای «ماسی‌» تلگراف را خواند، بی‌حسی‌ بر او فائق‌ شد.

When the nurse stuck a pin in my numb leg, I felt nothing.

زمانی‌ که‌ پرستار سنجاقی‌ را در پای بی‌حس‌ من‌ فرو کرد، هیچ‌ چیز احساس نکردم.

His feet have become numb.

پاهای او بی‌حس شده است.

My fingers are numb with cold.

انگشتانم از سرما کرخ شده.

We were numb with fear.

از شدت ترس قبض روح شدیم.

Numb

  [nʌm]

Verb

to make a part of your body unable to feel anything, for example because of cold

کرخ کردن، بی حس کردن، لمس کردن

to make somebody unable to feel, think or react in a normal way, for example because of an emotional shock

قبض روح کردن، بهت زده کردن، هاج و واج کردن

Synonyms

1: stun, knock out, paralyse, daze, stupefy, 2: deaden, freeze, dull, paralyse, immobilize, benumb

Examples

My fingers are numbed.

انگشتانم کرخ شده است.

His fingers were numbed with the cold.

انگشتانش از سرما بی حس شده بود.

We sat there in silence, numbed by the shock of her death.

ما در سکوت آنجا نشستیم و از شوک مرگ او بهت زده شده بودیم.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>