دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته بیست و هفت ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Obscure

  [əbˈskjʊr]

Adjective

not well known

ناشناخته، ناشناس، غیر مشهور، نامعروف، گمنام

​difficult to understand

مبهم، نا آشکار، نا هویدا، نا مفهوم، غیر قابل درک، کدر، گنگ

Synonyms

unknown, minor, little-known, humble, unfamiliar, out-of-the-way, unseen, lowly, unimportant, unheard-of, unsung, nameless, undistinguished, inconspicuous, unnoted, unhonoured, unrenowned, abstruse, involved, complex, confusing, puzzling, subtle, mysterious, deep, vague, unclear, doubtful, mystical, intricate, ambiguous, enigmatic, esoteric, perplexing, occult, opaque, incomprehensible, arcane, cryptic, unfathomable, recondite, clear as mud

Antonyms

major, important, famous, significant, celebrated, familiar, distinguished, well-known, prominent, renowned, eminent, illustrious, widely-known, clear, obvious, plain, simple, apparent, evident, distinct, straightforward, explicit, definite, manifest, transparent, unmistakable, lucid, intelligible

Examples

An obscure scientist

یک دانشمند گمنام

An obscure village

یک دهکده‌ی نا شناخته، یک کوره ده

Obscure writing

نوشتار گنگ

An obscure sound

صدای غیر قابل تشخیص

An obscure explanation

توضیح غیر قابل درک

An obscure meaning

معنی نامفهوم

An obscure shadow on the wall

سایه‌ای مبهم بر دیوار

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>