دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس هشتم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Obvious

  [ˈɑːbviəs]

Adjective

easily seen or understood; clear to the eye or mind; not to be doubted; plain OR that most people would think of or agree to

به‌ راحتی‌ درک یا دیده می‌شود، در آن تردیدی نیست‌، آشکار، واضح‌، بدیهی‌، هویدا، روشن، مشهود، گویا

Synonyms

clear, open, plain, apparent, visible, bold, patent, evident, distinct, pronounced, straightforward, explicit, manifest, transparent, noticeable, blatant, conspicuous, overt, unmistakable, palpable, unequivocal, undeniable, salient, recognizable, unambiguous, self-evident, indisputable, perceptible, much in evidence, unquestionable, open-and-shut, cut-and-dried, undisguised, incontrovertible, self-explanatory, unsubtle, unconcealed, clear as a bell, staring you in the face, right under your nose, sticking out a mile, plain as the nose on your face

Antonyms

hidden, concealed, obscure, vague, invisible, unclear, ambiguous, inconspicuous, imperceptible, indistinct, clear as mud, unapparent

Examples

It was obvious that the lumberjack was tired after his day’s work.

بدیهی‌ بود که‌ چوب بر پس‌ از کار روزانه‌اش خسته‌ بود.

The fact that Darcy was a popular boy was obvious to all.

این‌ حقیقت‌ که‌ «دارسی‌» پسر محبوبی‌ بود، برای همه‌ آشکار بود.

The detective missed the clue because it was too obvious.

سرنخ‌ آنقدر واضح‌ بود که‌ کارآگاه به‌ آن توجه‌ نکرد.

She is obviously tired.

او به طور آشکاری خسته است.

His jealousy was obvious.

حسادت او آشکار بود.

His yawning made it obvious that he was not interested.

خمیازه او آشکار کرد که علاقمند نیست.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>