دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سیزدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Persist

  [pərˈsɪst]

Verb

continue firmly; refuse to stop or be changed OR to continue to do something despite difficulties or opposition, in a way that can seem unreasonable

قاطعانه‌ ادامه‌ دادن، از توقف‌ یا تغییر امتناع ورزیدن، (در برابر مشکلات و مصائب) ایستادگی کردن، ثبات قدم داشتن، تسلیم نشدن، پشتکار داشتن

to continue to exist

بقا یافتن، دوام آوردن، پابرجا ماندن، باقی ماندن، زنده ماندن، ادامه یافتن

to be insistent in a statement, request, question, etc.

اصرار کردن، پافشاری کردن، واسرنگیدن، سماجت کردن

Synonyms

continue, last, remain, carry on, endure, keep up, linger, abide, persevere, go on, hold on, keep on, keep going, press on, not give up, stand firm, soldier on, stay the course, plough on, be resolute, stick to your guns, show determination

Antonyms

cease, discontinue, give up, go, halt, leave, stop, forget

Examples

The humid weather persisted all summer.

آب و هوای مرطوب درتمام طول تابستان ادامه‌ داشت‌.

Would Lorraine’s weird behavior persist, we all wondered?

همه‌ ازخود پرسیدیم‌، آیا رفتار عجیب‌ و غریب‌ «لورین‌» همچنان ادامه‌ پیدا می‌کند.

Lloyd persisted in exaggerating everything he said.

«لوید» همچنان در هرچه‌ که‌ می‌گفت‌ غلو می‌کرد.

Faith caused them to persist beyond every defeat.

ایمان موجب شد که بر همه‌ی شکست‌ها فائق آیند.

To err is human but to persist in error is diabolic.

اشتباه کار انسان است ولی سماجت کردن در اشتباه کار شیطان است.

He kept refusing to answer, but reporters persisted.

او از پاسخ دادن خودداری می‌کرد ولی گزارشگران پافشاری کردند.

Characteristics that persist through generations.

ویژگی‌هایی که نسل اندر نسل باقی می‌مانند

The memory of that event persisted in my mind for many years.

خاطره‌ی آن رویداد سال‌ها در مغزم زنده بود.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>