دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته ششم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Perverse

  [pərˈvɜːrs]

Adjective

showing a deliberate and determined desire to behave in a way that most people think is wrong, unacceptable or unreasonable

خودسر، لگام گسیخته، لجباز، خیره سر، نافرمان، خود سرانه، با لجبازی، خیره سرانه، کژراهانه، لجوجانه

Synonyms

stubborn, contrary, unreasonable, dogged, contradictory, troublesome, rebellious, wayward, delinquent, intractable, willful, unyielding, obstinate, intransigent, headstrong, unmanageable, cussed, obdurate, stiff-necked, disobedient, wrong-headed, refractory, pig-headed, miscreant, mulish, cross-grained, contumacious, ill-natured, cross, surly, petulant, crabbed, fractious, spiteful, churlish, ill-tempered, stroppy, cantankerous, peevish, shrewish, abnormal, incorrect, unhealthy, improper, deviant, depraved

Antonyms

cooperative, agreeable, flexible, accommodating, complaisant, obliging, obedient, malleable, agreeable, amiable, good-natured

Examples

A perverse and impolite boy

یک پسر لجباز و بی‌تربیت

She gets a perverse pleasure out of scaring her children.

او از ترساندن بچه‌های خود لذت بیمارگونه‌ای می‌برد.

His perverse insistence to know my address and phone number.

اصرار لجوجانه‌ی او برای دانستن نشانی و شماره‌ی تلفن من

Do you really mean that or are you just being deliberately perverse?

آیا واقعاً منظور شما این است یا فقط عامدانه لجبازی می کنید؟

For some perverse reason he is refusing to see a doctor.

او به خاطر لجبازی از مراجعه به پزشک خودداری می کند.

It would be perverse to quit now that we’re almost finished.

کاری غیرمتعارف است که اکنون که تقریباً کارمان تمام شده است، دست از کار بکشیم.

This kind of reasoning is deeply perverse.

این نوع استدلال عمیقاً خیره سرانه است.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>