دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته بیست و سه ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Phenomenon

  [fəˈnɑːmɪnən]

Noun

a fact or an event in nature or society, especially one that is not fully understood

پدیده

a person or thing that is very successful or impressive

(انسان یا چیز) خارق‌العاده، ابرروال

Synonyms

occurrence, happening, fact, event, incident, circumstance, episode, wonder, sensation, spectacle, sight, exception, miracle, marvel, prodigy, rarity, nonpareil

Examples

This magazine is a phenomenon

این مجله خارق‌العاده است.

A phenomenon in the world of publishing

رویداد چشمگیری در عالم مطبوعات

This wrestler is a phenomenon.

(عامیانه) این کشتی‌گیر معرکه است.

Natural phenomena such as earthquakes and wind

پدیده‌های طبیعی مانند زلزله و باد

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>