دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس شانزدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Pierce

  [pɪrs]

Verb

to make a small hole in something, or to go through something, with a sharp object

(با سوزن یا نیزه یا هر چیز سر تیز) سوراخ کردن، سفتن، آژدن، خلاندن، خلیدن

go into; go through; penetrate OR (of light, sound, etc.) to be suddenly seen or heard

وارد شدن، داخل‌ شدن، نفوذ کردن، رخنه کردن، هناییدن، (مجازی) اثر کردن

to force a way through a barrier

شکافتن

Synonyms

penetrate, stab, spike, enter, bore, probe, drill, run through, lance, puncture, prick, transfix, stick into, perforate, impale, pass through, penetrate, light up, cut through, pervade, permeate, filter through, burst through, hurt, cut, wound, strike, touch, affect, pain, move, excite, stir, thrill, sting, rouse, cut to the quick

Antonyms

close, leave

Examples

My sister is debating whether or not to get her ears pierced.

خواهرم در مورد سوراخ کردن یا نکردن گوش خود بحث‌ می‌کند.

I tried to ignore his bad violin playing, but the sound was piercing.

تلاش کردم بد نواختن‌ «ویولن‌» او را نادیده بگیرم، اما صدایش‌ کر کننده بود.

Halloran violently pierced the skin of his rival, causing massive bleeding.

«هالوران» با خشونت‌ پوست‌ حریفش‌ را پاره کرد و باعث‌ خونریزی گسترده ای گردید.

The bullet pierced the wall.

گلوله دیوار را سوراخ کرد.

The arrow pierced his side.

پیکان پهلوی او را سوراخ کرد.

She pierced my daughter's ear lobe with a needle.

با سوزن نرمه‌ی گوش دخترم را سوراخ کرد.

The cold pierced me to the bone.

سرما تا استخوانم نفوذ کرد.

Her plaintive words pierced me to the core.

سخنان رقت‌بار او در دلم اثر کرد.

The hungry child was looking at me with piercing eyes.

طفل گرسنه با چشمان نافذ به من نگاه می‌کرد.

Moonlight pierced the skirt of night.

(خیام) مهتاب به نور دامن شب بشکافت.

Kandevan tunnel pierces through high mountains.

تونل کندوان کوه‌های رفیع را می‌شکافد.

Our tanks pierced the enemy's defensive lines.

تانک‌های ما خطوط دفاعی دشمن را شکافتند.

The tower pierced the clouds like a sword.

برج ابرها را همچون شمشیر می‌شکافت.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>