دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس پانزدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Pledge

  [pledʒ]

Noun

a serious promise

قول، عهد، پیمان

a sum of money or something valuable that you leave with somebody to prove that you will do something or pay back money that you owe

گرو، گروی، وثیقه، رهن

Synonyms

assurance, covenant, engagement, guarantee, guaranty, plight, promise, solemn word, vow, warrant, word, word of honor, earnest, pawn, security, token

Examples

A pledge of friendship

قول دوستی

A thing held in pledge

چیزی که گرو نگه داشته می‌شود

He gave a pledge never to gamble again.

او عهد کرد که دیگر هرگز قمار نکند.

He offered his ring as a pledge for the loan.

او انگشتر خود را به عنوان وثیقه‌ی وام ارائه داد.

Among them, shaking hands was tantamount to a pledge of marriage.

در میان آنان دست فشردن به منزله‌ی قول ازدواج بود.

Pledge

  [pledʒ]

Verb

promise OR to formally promise to give or do something

قول دادن، عهد کردن

to make somebody or yourself formally promise to do something

خود یا کسی را (به انجام کاری) متعهد کردن

to promise to become a junior member of a fraternity or sorority

(امریکا) برای عضویت در باشگاه دانشگاهی دوران آزمایشی را گذراندن، کسی که این دوران را می‌گذراند

Synonyms

promise, vow, vouch, swear, contract, engage, undertake, give your word, give your word of honour, give your oath, contribute, donate, make a gift of, put yourself down for, bind, guarantee, mortgage, engage, gage

Antonyms

break, break off, disagree, disavow, let go, reject, release

Examples

Before the grand jury, the sinister gangster pledged to tell the whole truth.

تبهکار شرور در برابر هیئت‌ منصفه‌ عالی‌ متعهد شد که‌ تمام حقیقت‌ را بگوید.

Monte was reluctant to pledge his loyalty to his new girlfriend.

«مونتی‌» مایل‌ نبود به‌ دوست‌ دختر جدیدش قول وفاداری بدهد.

Pledged to discovering the facts, the journalist began to dig up new evidence for his readers.

خبرنگاری که‌ قول داده بود حقایق‌ را کشف‌ کند، یافتن‌ مدارک جدید برای خوانندگانش‌ را شروع کرد.

He was pledged to secrecy.

از او قول رازداری گرفته شد.

They pledged loyalty to their leader.

آنان عهد کردند که به رهبر خود وفادار باشند.

To pledge money to a charitable organization

به موسسه‌ی خیریه قول پول دادن

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>