دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس ششم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Popular

  [ˈpɑːpjələr]

Adjective

liked or enjoyed by a large number of people

مردمی، وابسته به یا توسط مردم، محبوب، پسند، پرطرفدار، پرخواهان، پرهوادار

right or appropriate for the taste and knowledge of ordinary people

مردم پسند، عامه پسند

(of ideas, beliefs and opinions) shared by a large number of people

رایج، باب، معمول

connected with the ordinary people of a country

همگانی، عمومی

Synonyms

well-liked, liked, favoured, celebrated, in, accepted, favourite, famous, approved, in favour, fashionable, in demand, sought-after, fave, mass-market, general, easy, simple, plain, amateur, accessible, straightforward, simplified, non-specialist, middlebrow, non-technical, lay person's,, common, general, standard, widespread, prevailing, stock, current, public, conventional, universal, prevalent, ubiquitous

Antonyms

hated, disliked, unpopular, loathed, despised, detested, unaccepted, academic, intellectual, highbrow, rare, unusual, uncommon, infrequent

Examples

The Beatles wrote many popular songs.

گروه بیتل‌ها ترانه‌های مشهور زیادی نوشتند.

At one time mini-skirts were very popular.

زمانی‌ دامن‌های کوتاه، بسیار پرطرفدار بود.

Popular people often find it hard to evade their many friends.

اغلب‌ برای افراد مشهور دشوار است‌ که‌ از دوستان زیاد خود دوری کنند.

Popular music

موسیقی مردم‌پسند

A popular singer

خواننده‌ی محبوب

A popular product

محصول همه پسند

This fashion is popular with young ladies.

این مد مورد پسند خانم‌های جوان است.

A popular belief among farmers

عقیده‌ی رایج در میان کشاورزان

A popular uprising

یک شورش همگانی

At a time of popular panic

هنگام سراسیمگی عمومی

The popular conviction is that he is honest.

اعتقاد همگان بر آن که او آدم امینی است.

A popular government

دولت مردمی

We must elect truly popular representatives.

بایستی نمایندگانی انتخاب کنیم که واقعا مردمی باشند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>