دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و شش ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Possible

  [ˈpɑːsəbl]

Noun

​a person or thing that is suitable for a particular job, purpose, etc. and might be chosen

مناسب، دارای شرایط مورد قبول، پذیرفتنی

Examples

They interviewed 20 of whom 4 were possibles.

با ۲۰ نفر مصاحبه کردند و ۴ نفر از آنها واجد شرایط بودند.

Out of all the people interviewed, there are only five possibles.

از میان تمام افرادی که با آنها مصاحبه شده است، تنها پنج مورد مناسبی بودند.

Possible

  [ˈpɑːsəbl]

Adjective

that can be done or achieved

ممکن، شایند، شدنی، انجام پذیر، شایا

that might exist or happen but is not certain to

احتمالی

reasonable or acceptable in a particular situation

مناسب، دارای شرایط مورد قبول، پذیرفتنی

Synonyms

feasible, viable, workable, achievable, within reach, on, practicable, attainable, doable, realizable, likely, potential, anticipated, probable, odds-on, on the cards, conceivable, likely, credible, plausible, hypothetical, imaginable, believable, thinkable

Antonyms

impossible, unreasonable, unobtainable, impracticable, unfeasible, unlikely, incredible, unthinkable, inconceivable, unimaginable, improbable

Examples

Call me tomorrow evening if possible.

اگر مقدور است‌، فردا شب‌ به‌ من‌ زنگ‌ بزن.

It is now possible for man to walk on the moon.

اکنون راه رفتن‌ روی کره ماه برای انسان ممکن‌ است‌.

Considering Melissa’s weakness in writing, it is not possible for her to help you with your composition.

با توجه‌ به‌ ضعف‌ «ملیسا» در نگارش، برایش‌ ممکن‌ نیست‌ که‌ در نوشتن‌ انشاء به‌ شما کمک‌ کند.

It is not possible.

ممکن نیست.

As soon as possible

هر چه زودتر

As big as possible

هر چه بزرگتر

Rain is possible but not certain.

باران امکان پذیر است ولی حتمی نیست.

It is not possible to see the patient.

دیدن بیمار ممکن نیست.

The largest number possible

بیشترین تعداد ممکن

Are you insured against all possible risks?

آیا در مقابل کلیه‌ی مخاطرات احتمالی بیمه شده‌اید؟

Another possible candidate for the presidency

یک نامزد احتمالی دیگر برای ریاست جمهوری

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>