دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ واژه‌های ۱۱۰۰ درس چهل و یک ۵۰۴ هفته بیست و دو ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Potential

  [pəˈtenʃl]

Noun

the possibility of something happening or being developed or used AND qualities that exist and can be developed

امکان در برابر واقعیت‌، توان به‌ وجود آمدن یا مؤثر واقع‌ شدن، امکان، استعداد، توانش، یارا، یارایی، پتانسیل

Synonyms

ability, possibilities, capacity, capability, the makings, what it takes, aptitude, wherewithal, potentiality

Examples

Mark has the potential of being completely rehabilitated.

«مارک» این‌ توانایی‌ را دارد که‌ کاملاً بازسازی شود.

The coach felt his team had the potential to reach the finals.

مربی‌ تصور کرد تیمش‌ توانایی‌ رسیدن به‌ مسابقات نهایی‌ را دارد.

The potential for change

پتانسیل تغییر

To reach/fulfil/achieve your potential

برای رسیدن به / تحقق / دستیابی به پتانسیل خود

All children should be encouraged to realize their full potential.

همه کودکان باید تشویق شوند تا استعداد و توانایی کامل خود را درک کنند.

The European marketplace offers excellent potential for increasing sales.

بازار اروپا پتانسیل بسیار خوبی برای افزایش فروش ارائه می دهد.

The potential for growth

استعداد رشد

Potential

  [pəˈtenʃl]

Adjective

​that can develop into something or be developed in the future

بالقوه، پنهانی، نهایی، دارای استعداد نهانی

Synonyms

possible, future, likely, promising, budding, embryonic, undeveloped, unrealized, probable, hidden, possible, inherent, dormant, latent

Examples

Destroying nuclear weapons reduces a potential threat to human survival.

از بین‌ بردن سلاح های هسته‌ ای، تهدید احتمالی‌ بقاء بشر را کاهش‌ می‌دهد.

A potential leader

یک پیشوای بالقوه (تانشی)

The potential uses of this new device

کاربردهای بالقوه‌ی این اسباب

The detection of hidden or potential diseases

تشخیص بیماری‌های نهفته یا تانشی

A study of the existing and potential book markets

بررسی بازارهای موجود و بالقوه کتاب (تانشی)

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>