دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته چهل و شش ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Prerogative

  [prɪˈrɑːɡətɪv]

Noun

a right or advantage belonging to a particular person or group because of their importance or social position

امتیاز (به ویژه امتیاز ناشی از طبقه‌ی اجتماعی یا مقام بخصوص)، اختیار، امتیاز ویژه، حق

Synonyms

right, choice, claim, authority, title, due, advantage, sanction, liberty, privilege, immunity, exemption, birthright, droit, perquisite

Examples

A father's prerogatives and responsibilities

امتیازات و مسئولیت‌های یک پدر

It is the prime minister's prerogative to dismiss ministers.

نخست وزیر اختیار دارد وزیران را معزول کند.

The president exercised his prerogative to veto the bill.

رئیس جمهور از حق خود برای وتوی این لایحه استفاده کرد.

the royal prerogative (= the special rights of a king or queen)

امتیاز سلطنتی (= حقوق ویژه یک پادشاه یا ملکه)

In many countries education is still the prerogative of the rich.

در بسیاری از کشورها آموزش هنوز در انحصار ثروتمندان است.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>