دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس هفتم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Preserve

  [prɪˈzɜːrv]

Noun

an activity, a job, an interest, etc. that is thought to be suitable for one particular person or group of people

جا یا کار یا وظیفه‌ی انحصاری، (مجازی) تیول

a type of jam made by boiling fruit with a large amount of sugar

خوشاب، کمپوت، کنسرو، مربا

an area of private land or water where animals and fish are kept for people to hunt AND a piece of land that is a protected area for animals, plants, etc.

(ماهی و شکار و غیره) منطقه‌ی حفاظت شده، پاسارگاه، پاساره، داشتگاه

Synonyms

reservation, reserve

Examples

Quince preserve

مربای به

Peach preserve

کمپوت هلو

A forest preserve

پارک جنگلی

A wildlife preserve

محل نگهداری جانوران وحشی

A fish and bird preserve

منطقه‌ی حفاظت شده‌ی ماهی و پرندگان

He considered the interior ministry as his own private preserve.

او وزارت کشور را تیول شخصی خودش می‌پنداشت.

They were forced to accept the Baltic States as a Russian preserve.

آنها را مجبور کردند که کشورهای بالتیک را به عنوان تیول روسیه بپذیرند.

Preserve

  [prɪˈzɜːrv]

Verb

keep from harm or change; keep safe; protect OR to keep a particular quality, feature, etc.; to make sure that something is kept AND to keep something in its original state in good condition AND to keep somebody/something alive, or safe from harm or danger

از تغییر یا آسیب‌ دور نگه‌ داشتن‌، سالم‌ نگه‌ داشتن‌، محافظت‌ کردن، (از خطر یا صدمه یا آلودگی و غیره) حفظ کردن، حفاظت کردن، پاسار کردن، نیکداشت کردن، نیکداری کردن، پاسداری کردن، حراست کردن، ایمن‌داشت کردن

to prevent something, especially food, from decaying (= being destroyed by natural processes) by treating it in a particular way

(خوراک و غیره را) از فاسد شدن حفظ کردن، نگهداری کردن، کنسرو کردن، کمپوت کردن، خوشاب کردن، مربا کردن

Synonyms

maintain, keep, continue, retain, sustain, keep up, prolong, uphold, conserve, perpetuate, keep alive, protect, save, guard, defend, secure, shelter, shield, care for, safeguard, conserve, save, store, can, dry, bottle, salt, cure, candy, pickle, conserve

Antonyms

end, drop, give up, abandon, discontinue, attack, turn out, assault, assail, leave unprotected

Examples

The lawyers wanted to preserve the newest reforms in the law.

وکلا می‌خواستند جدیدترین‌ اصلاحات قانونی‌ را حفظ‌ کنند.

Farmers feel that their rural homes should be preserved.

کشاورزان احساس می‌کنند که‌ باید از خانه‌های روستایی‌ شان محافظت‌ شود.

Records of Hank Aaron’s home runs will undoubtedly be preserved in the Baseball Hall of Fame.

رکوردهای «هانک‌ آرون» در تالار شهرت بیس‌ بال نگهداری می‌شود.

Wax polish preserves leather.

واکس باعث دوام چرم شود.

The right of trial by jury shall be preserved.

حق محاکمه توسط هیئت منصفه حراست خواهد شد.

They gave their lives to preserve this republic.

آنان جان خود را دادند تا این جمهوری را پاسداری کنند.

In order to preserve a historical house

به منظور حفظ یک خانه‌ی تاریخی

We must try to preserve our civil rights.

باید بکوشیم تا حقوق مدنی خود را حفظ کنیم.

To preserve peaches

کمپوت هلو درست کردن

Duck eggs do not preserve for too long.

تخم مرغابی را نمی‌شود زیاد نگهداشت.

Milk is best preserved in a refrigerator.

بهترین راه نگهداری شیر قرار دادن آن در یخچال است.

The best way to preserve meat in summer

بهترین روش نگهداری گوشت در تابستان

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>