دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و هشت ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Promote

  [prəˈməʊt]

Verb

to help sell a product, service, etc. or make it more popular by advertising it or offering it at a special price

(از طریق آگهی وغیره) تبلیغ کردن، شناساندن، فرا گفتن

to help something to happen or develop

ترویج کردن، تشویق کردن، رواج دادن، گستراندن

to move somebody to a higher rank or more senior job

ترفیع دادن، پایه دادن

to move a sports team from playing with one group of teams to playing in a better group

(امریکا - آموزش) به کلاس بالاتر ارتقا دادن

Synonyms

help, back, support, further, develop, aid, forward, champion, encourage, advance, work for, urge, boost, recommend, sponsor, foster, contribute to, assist, advocate, stimulate, endorse, prescribe, speak for, nurture, push for, espouse, popularize, gee up, advertise, sell, hype, publicize, push, plug, puff, call attention to, beat the drum for, raise, upgrade, elevate, honour, dignify, exalt, kick upstairs, aggrandize

Antonyms

prevent, oppose, discourage, hold back, hinder, obstruct, impede, downgrade, demote, lower or reduce in rank

Examples

Students who pass the test will be promoted to the next grade.

دانش‌ آموزانی‌ که‌ در امتحان قبول شوند به‌ پایه‌ی بالاتر ارتقاء خواهند یافت‌.

An accurate knowledge of other cultures will promote good will among people of different backgrounds.

آگاهی‌ دقیق‌ از سایر فرهنگ‌ها حسن‌ نیت‌ را بین‌ افراد دارای پیشینه‌های مختلف‌ افزایش‌ می‌دهد.

Several bankers invested an enormous sum of money to promote the idea.

چندین‌ بانک‌ دار مبلغ‌ زیادی را برای ترویج‌ آن نظریه‌ سرمایه‌ گذاری کردند.

To promote a new product

فرآورده‌ی جدیدی را شناساندن

The officer was promoted.

به افسر ترفیع داده شد.

He was promoted to foremanship.

او را به مقام سرکارگری ترفیع دادند.

In order to promote world peace

به‌منظور گسترش صلح جهانی

We are trying to promote higher education.

مامی‌کوشیم که آموزش عالی را گسترش بدهیم.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>