دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته بیست و هشت ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Propinquity

  [prəˈpɪŋkwəti]

Noun

the state of being near in space or time

(زمان یا مکان) نزدیکی

Synonyms

affinity, connection, kinship, nearness, proximity, relationship, solidarity, togetherness, vicinity

Antonyms

distance, remoteness

Examples

They are cousins of propinquity.

آنها پسرعموهای نزدیک به هم و صمیمی هستند.

It was nothing more nor less than propinquity.

چیزی بیشتر و کمتر از نزدیکی نبود.

The neighbors lived in close propinquity to teach other.

همسایه ها در مجاورت یکدیگر زندگی می کردند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>