دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس پانزدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Pursue

  [pərˈsuː]

Verb

follow; proceed along OR to do something or try to achieve something over a period of time

پیروی کردن، پیگیری کردن، دنبال کردن، در پی چیزی بودن، ادامه دادن

to continue to discuss, find out about or be involved in something

پاپی شدن، رها نکردن، ول نکردن

to follow or go after somebody/something, especially in order to catch them

تعقیب کردن، دنبال رفتن، پیگرد کردن، رد (کسی) رفتن، دنبال کسی گذاشتن

Synonyms

engage in, follow, perform, conduct, wage, tackle, take up, work at, carry on, practise, participate in, prosecute, ply, go in for, apply yourself to, try for, seek, desire, search for, aim for, aspire to, work towards, strive for, have as a goal, continue, maintain, carry on, keep on, hold to, see through, adhere to, persist in, proceed in, persevere in

Antonyms

be lazy, give up, ignore, leave, leave alone, let go, neglect, quit, run away, stop

Examples

We pursued the bicycle thief until he vanished from our vision.

دزد دوچرخه‌ را تا جایی‌ تعقیب‌ کردیم‌ که‌ از دید ما ناپدید شد.

Ernie rowed up the river, pursuing it to its source.

«ارنی‌» در رودخانه‌ پارو زد و آنرا تا سرچشمه‌ دنبال کرد.

The senior wanted to pursue urban affairs as his life's work.

دانشجوی سال آخر تصمیم‌ داشت‌ شغل‌ امور شهری را بعنوان کار دائمی‌ دنبال کند.

To pursue success

دنبال موفقیت بودن

The cat pursued the mouse.

گربه موش را تعقیب کرد.

He was pursued by bad luck.

بخت بد او را رها نمی‌کرد.

Some people pursue only spiritual goals.

برخی مردم فقط در پی هدف‌های معنوی هستند.

Mehran did not know what profession to pursue.

مهران نمی‌دانست دنبال چه حرفه‌ای برود.

The police pursued and captured the motorcyclists.

پلیس موتور سیکلت سواران را تعقیب و دستگیر کرد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>