دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Quote

  [kwəʊt]

Noun

a quotation OR a group of words or a short piece of writing taken from a book, play, speech, etc. and repeated because it is interesting or useful

یک‌ نقل‌ قول، به نقل ، به نقل از

Synonyms

quotation, passage, excerpt, reference, extract, citation, estimate, evaluation, valuation, guesstimate, ballpark figure, ballpark estimate, quotation marks, speech marks

Examples

Biblical quotes offer a unique opportunity for study.

نقل‌ قول های انجیل‌، فرصت‌ بی‌نظیری را برای مطالعه‌ ارائه‌ می‌کند.

The essay was full of quotes.

انشا پر از نقل قول بود.

A quote from a New York Times article

نقل قولی از مقاله نیویورک تایمز

The text begins with a quote from Oscar Wilde.

متن با نقل قولی از اسکار وایلد آغاز می شود.

Quote

  [kwəʊt]

Verb

repeat exactly the words of another or a passage from a book; that is, something that is repeated exactly; give the price of OR to repeat the exact words that another person has said or written

دقیقاً حرف های شخص‌ دیگری یا متنی‌ از کتابی‌ را تکرار کردن، یعنی‌ چیزی که‌ دقیقاً تکرار می‌شود، نقل قول کردن، بازگویه کردن، واگویه کردن، بازگو کردن، (حرف کسی را) تکرار کردن

Synonyms

repeat, recite, reproduce, recall, echo, extract, excerpt, proclaim, parrot, paraphrase, retell, refer to, cite, give, name, detail, relate, mention, instance, specify, spell out, recount, recollect, make reference to, adduce, estimate, state, tender, set, offer, bid

Examples

She often quotes her spouse to prove a point.

او اغلب‌ برای اثبات یک‌ نکته‌ از همسرش نقل‌ قول می‌کند.

The stockbroker quoted gold at a dollar off yesterday’s closing price.

دلال سهام قیمت‌ سهام طلا را یک‌ دلار پایین‌ تر از آخرین‌ مبلغ‌ دیروز اعلام کرد.

To quote Ferdowsi

بازگویه کردن فردوسی

He quoted two passages from the Bible.

او دو قطعه از انجیل را نقل قول کرد.

Please don't quote what I said.

لطفا آنچه را که گفتم بازگو نکن.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>