دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس چهل و یک ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Rehabilitate

  [ˌriːəˈbɪlɪteɪt]

Verb

to help somebody to return to a normal, healthy life after they have been in prison or very ill

توان بخشیدن، توانبخشی کردن

to begin to consider that somebody is good or acceptable after a long period during which they were considered bad or unacceptable

(حیثیت وغیره) اعاده کردن، پس‌داد کردن

to return a building or an area to its previous good condition

مرمت کردن، ترمیم کردن، بازساختن، بازسازی کردن، احیا کردن

Synonyms

reintegrate, retrain, restore to health, readapt, reinstate, restore, re, establish, reinstall, forgive, bring back, pardon, exonerate, absolve, exculpate, develop, convert, renew, adjust, rebuild, upgrade, make good, overhaul, revamp, mend, refurbish, renovate, reconstruct, reinstate, re-establish, make over, refit, fix up, modernize, reconstitute, redecorate, recondition, reinvigorate

Examples

The old house was rehabilitated at enormous expense.

خانه‌ی قدیمی‌ با هزینه‌ی هنگفتی‌ بازسازی شد.

The former criminal completely rehabilitated himself and was respected by all.

جنایتکار سابق‌ کاملاً آبروی از دست‌ رفته‌ی خود را باز گرداند، و مورد احترام همگان واقع‌ شد.

This wing of the house must be rehabilitated promptly, as there is a danger, it will collapse.

این‌ سمت‌ خانه‌ باید فوراً بازسازی شود، زیرا خطر فروپاشی‌ آن وجود دارد.

The rehabilitation of slum areas

بازسازی محله‌های فقیرنشین

The rehabilitation of northern forests

بازسازی جنگل‌های شمال

The blind are rehabilitated in this institute.

در این موسسه نابینایان را توانبخشی می‌کنند.

He has succeeded in rehabilitating the memory of his disgraced father.

او در اعاده‌ی حیثیت پدر آبروریز شده‌اش توفیق یافته است.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>