دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و یک ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Relieve

  [rɪˈliːv]

Verb

to remove or reduce an unpleasant feeling or pain

(درد و دلواپسی و فشار وغیره) کاستن، آرام کردن، تسکین دادن، خواباندن، فرو نشاندن، تخفیف دادن

to make a problem less serious

کمک کردن، پایمردی کردن، یاری دادن

to make something less boring, especially by introducing something different

تنوع ایجاد کردن، کم نما کردن، کم اثر کردن

to replace somebody at the end of their period of duty

نوبت عوض کردن، مرخص کردن، جای (پاسدار یا بازیکن خسته و غیره را) گرفتن

to free a town, etc. from an enemy army that has surrounded it

(شهر محاصره شده و غیره) به کمک شتافتن، امداد کردن، رفع محاصره کردن، محاصره شکنی کردن

a polite way of referring to going to the toilet

(با: self-) ادرار کردن، ریدن، شاشیدن

Synonyms

ease, soothe, alleviate, allay, relax, comfort, calm, cure, dull, diminish, soften, console, appease, solace, mitigate, abate, assuage, mollify, salve, palliate, interrupt, reduce, break up, alleviate, dispel, brighten, punctuate, lighten, counteract, mitigate, let up on, make bearable, free, release, deliver, discharge, exempt, unburden, disembarrass ,disencumber

Antonyms

intensify, worsen, heighten, exacerbate, aggravate

Examples

The pills relieved the pain from the wound l received in the conflict.

قرص ها درد ناشی‌ از جراحتی‌ را که‌ در درگیری نصیبم‌ شده بود، تسکین‌ دادند.

A majority of the population wanted to relieve the mayor of his duty.

اکثریت‌ مردم می‌خواستند شهردار را از سمت‌ خود برکنار کنند.

The peace agreement relieved us of the threat of an attack.

قرارداد صلح‌، ما را از تهدید حمله‌، آسوده خاطر کرد.

To relieve a sentry

نگهبان را مرخص کردن (و جای او را گرفتن)

I will be relieved at six.

کار من ساعت شش تمام می‌شود (و کس دیگری جایم را پر خواهد کرد).

To relieve the poor

به فقرا کمک کردن

To relieve suffering

از رنج کاستن

A pill that relieves pain.

قرصی که درد را فرو می نشاند.

To relieve famine in Africa

قحطی در آفریقا را کم کردن

Tall trees relieved the flatness of the plain.

درختان بلند صافی دشت را کم‌نما می‌کردند.

He went behind the trees to relieve himself.

برای قضای حاجت رفت پشت درخت‌ها.

We must relieve the hardships of the refugees.

باید سختی پناهندگان را کم کنیم.

A tank column was sent to relieve the besieged city.

یک ستون تانک برای امداد به شهر محاصره شده گسیل شد.

To relieve the boredom of waiting, he began writing a letter.

برای اینکه از انتظار کشیدن کمتر حوصله‌اش سر رود شروع به نوشتن نامه‌ای کرد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>