دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته چهل و سه ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Repent

  [rɪˈpent]

Verb

​to feel and show that you are sorry for something bad or wrong that you have done

(معمولا با: of) پشیمان بودن یا شدن، نادم بودن یا شدن، توبه کردن

Synonyms

regret, lament, rue, sorrow, be sorry about, deplore, be ashamed of, relent, atone for, be contrite about, feel remorse about, reproach yourself for, see the error of your ways, show penitence

Examples

To repent one's sins

از گناهان خود توبه کردن

He repented his wine drinking.

او توبه کرد که دیگر شراب نخورد.

He repented of his generosity.

از سخاوت خود پشیمان شد.

Unless you repent you shall go to hell.

اگر توبه نکنی به جهنم خواهی رفت.

She repented of her decision to leave Iran.

از تصمیم خود راجع به ترک ایران پشیمان شد.

Those who married in haste repented at leisure.

آنان که با شتاب ازدواج کردند در هنگام فراغت پشیمان شدند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>