دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته سوم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Reprimand

  [ˈreprɪmænd]

Noun

the act of telling somebody officially that you do not approve of them or their actions

توبیخ، مواخذه، سرکوفت، سرزنش (به ویژه از مهتر به کهتر)، بازخواست، کواژ

Synonyms

admonishment, admonition, rebuke, reproach, reproof, scolding, rap

Examples

he received a sharp reprimand.

مورد بازخواست شدید قرار گرفت.

I received one written reprimand in three years.

در عرض سه سال یک توبیخ کتبی دریافت کردم.

His boss gave him a severe reprimand for being late.

رئیسش به خاطر دیر آمدن شدیدا او را توبیخ کرد.

He received a severe reprimand for his behavior.

او به دلیل رفتارش مورد توبیخ شدید قرار گرفت.

The golfer received a reprimand for a breach of rules.

آن گلف باز به دلیل نقض قوانین توبیخ شد.

Reprimand

  [ˈreprɪmænd]

Verb

to tell somebody officially that you do not approve of them or their actions

توبیخ کردن، مواخذه کردن، سرزنش کردن، بازخواست کردن، سرکوفت زدن، گواژ کردن

Synonyms

blame, censure, rebuke, reproach, check, lecture, carpet, scold, tick off, castigate, chide, dress down, admonish, tear into, tell off, take to task, read the riot act, tongue-lash, reprove, upbraid, slap on the wrist, bawl out, rap over the knuckles, haul over the coals, chew out, tear (someone) off a strip, give a rocket, reprehend, chew someone's ass, give (someone) a row, send someone away with a flea in his or her ear

Antonyms

praise, applaud, compliment, congratulate, commend

Examples

The superior officer reprimanded Ahmad for being late.

افسر ارشد احمد را به خاطر دیر آمدن مواخذه کرد.

The officers were severely reprimanded for their unprofessional behaviour.

ماموران به دلیل رفتار غیرحرفه ای خود به شدت مورد توبیخ قرار گرفتند.

The judge reprimanded him for using such language in court.

قاضی او را به خاطر استفاده از چنین الفاظی در دادگاه توبیخ کرد.

‘Don't be so childish,’ she reprimanded.

او سرکوفت زد: «اینقدر کودکانه نباش».

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>