دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته سوم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Repudiate

  [rɪˈpjuːdieɪt]

Verb

to refuse to accept something, to say officially and/or publicly that something is not true

منکر شدن، حاشا کردن، زیر (چیزی) زدن، باطل شمردن، رد کردن، نپذیرفتن، شانه خالی کردن

to refuse to be connected with somebody any longer

طرد کردن، راندن

Synonyms

reject, renounce, retract, disown, abandon, desert, reverse, cut off, discard, revoke, forsake, cast off, rescind, disavow, turn your back on, abjure, wash your hands of, deny, oppose, disagree with, rebuff, refute, disprove, rebut, disclaim, gainsay, cancel, withdraw, reverse, abolish, set aside, repeal, renounce, quash, take back, call back, revoke, retract, negate, renege, rescind, recall, invalidate, annul, nullify, recant, obviate, disclaim, abrogate, countermand, declare null and void

Antonyms

own, accept, admit, defend, acknowledge, assert, proclaim, ratify, avow

Examples

To repudiate a charge

اتهامی را رد کردن

To repudiate a will

وصیت‌نامه‌ای را غیر قانونی شمردن

To repudiate a contract

زیر قرارداد زدن

To repudiate a debt

از زیر قرض شانه خالی کردن

Socialism had been repudiated at the polls.

سوسیالیسم در رای گیری ها رد شده بود.

Borrowers have begun repudiating their debt obligations.

وام گیرندگان شروع به انکار تعهدات بدهی خود کرده اند.

The buyer is entitled to repudiate the contract within a reasonable period of time.

خریدار حق دارد قرارداد را در مدت معقولی رد کند. (فسخ کند)

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>