دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته دوم ۱۱۰۰ هفته سی و هشت ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Reticent

  [ˈretɪsnt]

Adjective

unwilling to tell people about things

کم حرف، کم‌گفتار، ساکت، خموش، تودار

Synonyms

uncommunicative, reserved, secretive, unforthcoming, quiet, silent, restrained, taciturn, tight-lipped, unspeaking, close-lipped, mum

Antonyms

open, frank, candid, expansive, talkative, communicative, voluble

Examples

(Khayyam) I saw two thousand jugs expressive and reticent

دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش.

Cyrus is a reticent person.

سیروس آدم کم حرفی است.

She was shy and reticent.

او خجالتی و کم حرف بود.

He was extremely reticent about his personal life.

او در مورد زندگی شخصی خود بسیار کم حرف و ساکت بود.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>