دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس دوازدهم ۵۰۴
5 از 2 امتیاز

Reveal

  [rɪˈviːl]

Noun

the moment when a previously secret piece of information is made known, such as the winner of a prize, or the solution to a mystery in a film or TV drama

افشاگری، پرده دری، راز گشایی، برملا سازی، آشکار نمایی

Examples

The big reveal at the end of the movie answers all questions.

افشاگری بزرگ در پایان فیلم به همه سوالات پاسخ می دهد.

Reveal

  [rɪˈviːl]

Verb

make known OR to make something known to somebody

آشکار ساختن‌، آشکار کردن، هویدا کردن، نشان دادن، ظاهر کردن

to show something that previously could not be seen

آفتابی کردن، افشا کردن، بروز دادن، پرده‌دری کردن، راز گشادن، فاش کردن، افشاگری کردن، نمایاندن، برملا کردن، لودادن

Synonyms

make known, disclose, give away, make public, tell, announce, publish, broadcast, leak, communicate, proclaim, betray, give out, let out, impart, divulge, let slip, let on, take the wraps off, blow wide open, get off your chest, show, display, bare, exhibit, unveil, uncover, manifest, unearth, unmask, lay bare, bring to light, expose to view

Antonyms

keep secret, hide, conceal, cover up, keep quiet about, sweep under the carpet

Examples

Napoleon agreed to reveal the information to the French population

«ناپلئون» پذیرفت‌ که‌ اطلاعات را برای مردم فرانسه‌ فاش کند.

The evidence was revealed only after hours of questioning.

بعد از ساعت‌ها بازجویی‌ شواهد بر ملا شد.

General Motors revealed reluctantly that there were defects in their new Buicks.

شرکت‌ اتومبیل‌ سازی جنرال موتور با بی‌میلی‌ فاش نمود که‌ در اتومبیل هـای بیـوک جدیدشـان نقایصی‌ وجود دارد.

His trembling voice revealed his anxiety.

صدای لرزانش نگرانی او را نشان می‌داد.

The short sleeves revealed his arms.

آستین کوتاه بازوان او را آشکار می‌کرد.

The rising curtain revealed a street scene.

پرده در حال بالا رفتن منظره‌ی یک خیابان را ظاهر کرد.

To reveal a secret

سری را افشا کردن

I do not wish to reveal what my friend has said.

نمی‌خواهیم آنچه را که دوستم گفته بر ملا کنیم.

Our investigations have thoroughly revealed their corruption.

بازرسی‌های ما فساد آنها را کاملا آفتابی کرده است.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>