دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سوم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Scarce

  [skers]

Adjective

​if something is scarce, there is not enough of it and it is only available in small quantities

کمیاب، نادر، تنگیاب، دیریاب، نایاب، کم

Synonyms

rare, few, unusual, uncommon, few and far between, infrequent, thin on the ground, seldom met with, in short supply, wanting, insufficient, deficient, at a premium

Antonyms

common, numerous, frequent, commonplace, sufficient, ample, abundant, plentiful, plenteous

Examples

Chairs which are older than one hundred years are scarce.

صندلی‌هایی‌ که‌ بیش‌ از صد سال قدمت‌ دارند، کمیاب هستند.

Because there is little moisture in the desert, trees are scarce.

چون در بیابان رطوبت‌ کمی‌ وجود دارد، درختان خیلی‌ کمیاب اند.

How scarce are good cooks?

چقدر آشپزهای خوب کمیاب هستند!

Peyman collects scarce stamps.

پیمان تمبرهای کمیاب را گردآوری می‌کند.

His paintings have now become quite scarce.

نقاشی‌های او اکنون بسیار کمیاب شده‌اند.

Onions have once again been scarce for sometime.

مدتی است که دوباره پیاز نایاب شده است.

Fruits are cheap when they are plentiful and expensive when they are scarce.

میوه‌ها در هنگام فراوانی ارزان و در زمان کمیابی گران هستند.

Scarce

  [skers]

Adverb

​only just; almost not

بسیار کم، اندکی، به سختی، تازه، کمی

Synonyms

barely, hardly, just, scarcely

Examples

I can scarce remember him.

من به ندرت می توانم او را به یاد بیاورم.

I could scarce believe what I was hearing.

به سختی می توانستم چیزی را که می شنیدم باور کنم.

With his own wife he scarce dare attempt it.

با همسر خود او به ندرت جرات انجام آن را دارد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>