دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته بیست و هشت ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Sedate

  [sɪˈdeɪt]

Adjective

​slow, calm and relaxed, quiet, especially in a way that lacks excitement

آرام، متین، موقر، بزرگ منش، نیک رفتار، والا

Synonyms

calm, collected, quiet, seemly, serious, earnest, cool, grave, proper, middle-aged, composed, sober, dignified, solemn, serene, tranquil, placid, staid, demure, unflappable, unruffled, decorous, imperturbable, unhurried, easy, relaxed, measured, comfortable, steady, gentle, deliberate, leisurely, plodding, languid, slow-moving, unrushed

Antonyms

wild, excited, nervous, agitated, impassioned, excitable, unsteady, undignified, jumpy, flighty, antsy

Examples

A sedate young woman

یک زن جوان متین

We spent a sedate evening at home.

یک شب آرام را در خانه گذراندیم.

The wedding was rather a sedate occasion.

عروسی یک مراسم آرام بخش بود.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>