دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و چهار ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Sneer

  [snɪr]

Noun

a scornful look or remark OR an unpleasant look, smile or comment that shows you do not respect somebody/something

نگاه یا حرف تمسخر آمیز، نیشخند، پوزخند، زهرخند، ریشخند

Synonyms

scorn, ridicule, mockery, derision, jeer, disdain, snigger, gibe, snidery, contemptuous smile, curl of the lip

Examples

“Wipe that sneer off your face!” the dean told the delinquent.

سرکشیش‌ به‌ مجرم گفت‌: آن نگاه تحقیر آمیز را از چهره ات پاك کن‌.

Wipe that sneer off your ugly face!

آن پوزخند را از چهره‌ی زشتت بردار!

He looked at his defeated enemy with a sneer.

با نیشخند به دشمن شکست خورده‌ی خود نگاه کرد.

Sneer

  [snɪr]

Verb

show scorn or contempt by looks or words OR to show that you have no respect for somebody by the expression on your face or by the way you speak

نیشخند زدن، پوزخند زدن، زهرخند زدن، با تمسخر یا تحقیر نگاه کردن(به)، با دیده‌ی حقارت نگریستن، با تحقیر انجام دادن

Synonyms

scorn, mock, ridicule, laugh, jeer, disdain, scoff, deride, look down on, snigger, sniff at, gibe, hold in contempt, hold up to ridicule, turn up your nose, say contemptuously

Examples

The journalists were cautious about sneering at the Secretary of Defense.

روزنامه‌ نگاران مواظب‌ بودند که‌ وزیر دفاع را مسخره نکنند.

When offered a dime as a tip, the taxi driver sneered at his rider.

وقتی‌ به‌ راننده تاکسی‌ یک‌ سکه‌ ده سنتی‌ به‌ عنوان انعام تعارف شد، راننده نگاه تحقیـر آمیـزی به‌ مسافر کرد.

To sneer down a proposal

پیشنهادی را با تحقیر رد کردن

They sneer at other nations' religions.

آنان به مذاهب ملل دیگر با دیده‌ی حقارت نگاه می‌کنند.

He sneered at the captives and ordered them to be whipped.

به اسیران نیشخند زد و دستور داد آنان را تازیانه بزنند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>