دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته هشتم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Succumb

  [səˈkʌm]

Verb

to not be able to fight an attack, a temptation, etc.

سرفرود آوردن، گردن نهادن، تسلیم شدن

to die from the effect of a disease or an injury

از پای درآمدن، هلاک شدن، مردن

Synonyms

surrender, yield, submit, give in, give way, go under, cave in, capitulate, knuckle under, catch, contract, fall victim to, die from, get, develop, pick up, die of, fall ill with, become infected by, come or go down with, cark it from

Antonyms

beat, master, overcome, conquer, rise above, triumph over, get the better of, surmount

Examples

We did not succumb to their threats.

تسلیم تهدیدهای آنان نشدیم.

To succumb to a disease

از بیماری مردن

The town succumbed after a short siege.

این شهر پس از یک محاصره کوتاه تسلیم شد.

They were all offered bribes and some of them succumbed.

به همه آنها رشوه داده شد و برخی از آنها تسلیم شدند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>