دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته بیست و شش ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Superficial

  [ˌsuːpərˈfɪʃl]

Adjective

(of a wound or damage) only affecting the surface and therefore not serious

سطحی، رویه‌ای، برونه‌ای

not serious or important and not having any depth of understanding or feeling

کم ژرفا، کم عمق، کم مایه، بی‌مایه، سرسری، سطحی

of or on the surface of something

وابسته به سطح، مسطحه، مساحتی، هامنی، مسطح

not studying or looking at something carefully or completely; seeing only what is obvious, appearing to be true, real or important until you look at it more carefully

ظاهری، صوری، برونی، سرسری، سطحی

Synonyms

cursory, frivolous, one-dimensional, perfunctory, silly, sketchy, slight, trivial, apparent, casual, cosmetic, depthless, desultory, empty, evident, exterior, external, flash, flimsy, general, glib, half-baked, hasty, hurried, ignorant, inattentive, lightweight, nodding, on the surface, ostensible, outward, partial, passing, peripheral, quick-fix, seeming, shallow, shoal, skin-deep, slapdash, smattery, summary, surface, tip of the iceberg, uncritical

Antonyms

complete, important, mature, sensible, serious, significant, thoughtful, wise, analytical, careful, deep, detailed, genuine, thorough

Examples

A superficial burn

سوختگی سطحی

Superficial measurements

اندازه گیری‌های مساحتی

His thinking is superficial.

اندیشه‌ی او ژرفا ندارد.

Superficial newspaper reports

گزارش‌های سطحی روزنامه‌ها

Superficial changes in costume

دگرگونی‌های ظاهری در لباس

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>