دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی و شش ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Sympathetic

  [ˌsɪmpəˈθetɪk]

Adjective

kind to somebody who is hurt or sad; showing that you understand and care about their problems

دارای حس همدردی، همدل، همنوا، همدرد، دلسوز

showing that you approve of somebody/something or that you share their views and are willing to support them

دارای نظر موافق، همفکر، یکدل، همساز، موافق، همرای

(of a person) easy to like

(شخص یا رفتار) خوشایند، تودل برو، مهرانگیز، مهربان، گیرا

Synonyms

caring, kind, understanding, concerned, feeling, interested, kindly, warm, tender, pitying, supportive, responsive, affectionate, compassionate, commiserating, warm-hearted, condoling, encouraging, pro, approving of, friendly to, in sympathy with, well-disposed towards, favourably disposed towards, like-minded, compatible, agreeable, friendly, responsive, appreciative, congenial, companionable, well-intentioned

Antonyms

indifferent, insensitive, callous, unsympathetic, cold, steely, unmoved, disinterested, uncaring, uninterested, apathetic, inhumane, unfeeling, cold-hearted, uncompassionate, unresponsive, uncongenial

Examples

Judge Cruz was sympathetic to the lawyer’s plea for mercy.

قاضی‌ «کروز» با در خواست‌ وکیل‌ برای عفو موافق‌ بود.

Father was fortunately sympathetic to my request to use the car on weekends.

خوشبختانه‌ پدر با درخواستم‌ برای استفاده از اتومبیل‌ در آخر هفته‌ها موافق‌ بود.

We were all sympathetic to Suzanne over her recent misfortune.

همه‌ی ما با «سوزان» بخاطر بدشانسی‌ اخیرش همدردی نمودیم‌.

He was sympathetic toward the refugees.

او نسبت به پناهندگان دلسوزی داشت.

We are sympathetic to the workers' demands.

ما با خواسته‌های کارگران موافقیم.

His father sounds like a very sympathetic character.

به نظر می‌رسد که پدرش آدم بسیار مهربانی است.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>