دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و نه ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Toil

  [tɔɪl]

Noun

hard work OR hard, unpleasant work that makes you very tired

کار سخت‌، زحمت، رنجبری، جان کنی، خون دل، مشقت، کار طاقت فرسا، ممارست

Synonyms

hard work, industry, labour, effort, pains, application, sweat, graft, slog, exertion, drudgery, travail, donkey-work, elbow grease, blood, sweat, and tears

Antonyms

inertia, inactivity, laziness, sloth, idleness, torpor, indolence

Examples

After years of toil, scientists disclosed that they had made progress in controlling the dreaded disease.

بعد از سال ها زحمت‌، دانشمندان فاش کردند که‌ در کنترل بیماری وحشتناک پیشرفت‌ کرده اند.

Despite all his toil, Fred never succeeded in reaching his goal.

«فِرِد» با وجود تمام زحماتش‌ هرگز در رسیدن به‌ هدفش‌ موفق‌ نشد.

I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat.

(چرچیل) نوید چیزی جز خون و مشقت و اشک و عرق جبین را نمی‌دهم.

Toil

  [tɔɪl]

Verb

to work very hard and/or for a long time, usually doing hard physical work

زحمت کشیدن، رنجبری کردن، (سخت) کار کردن، جان کندن، مروسیدن

to move slowly and with difficulty

(با سختی) پیشرفتن، حرکت کردن، بالا رفتن

Synonyms

labour, work, struggle, strive, grind, sweat, slave, graft, go for it, slog, grub, bend over backwards, drudge, go for broke, push yourself, bust a gut, give it your best shot, break your neck, work like a dog, make an all-out effort, work like a Trojan, knock yourself out, do your damnedest, give it your all, work your fingers to the bone, rupture yourself, struggle, trek, slog, trudge, push yourself, fight your way, drag yourself, footslog

Examples

The feeble old man toiled up the hill.

پیرمرد ناتوان، به‌ زحمت‌ از تپه‌ بالا رفت‌.

To toil up a mountain

با زحمت از کوه بالا رفتن

I had to toil on through 500 more pages.

مجبور بودم با هر مشقتی که شده ۵۰۰ صفحه‌ی دیگر را بخوانم.

Much did I toil in these thirty years...

بسی رنج بردم در این سال سی...

Workers who toiled in coal mines from morning to evening.

کارگرانی که در معدن زغال سنگ صبح تا شب زحمت می‌کشیدند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>