دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس پنجم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Topic

  [ˈtɑːpɪk]

Noun

​a subject that you talk, write or learn about

موضوعی‌ که‌ مردم درباره‌ی آن فکر می‌کنند، می‌نویسند و یا صحبت‌ می‌کنند، مبحث‌، موضوع، مقوله، باره، عنوان

Synonyms

subject, point, question, issue, matter, theme, text, thesis, subject matter

Examples

Predicting the weather is our favorite topic of conversation.

پیش‌‌بینی‌ وضع‌ هوا موضوع مورد علاقه‌‌ی گفتگوی ماست‌.

Valerie only discussed topics that she knew well.

«والری» تنها درباره موضوعاتی‌ که‌ خوب می‌دانست‌، بحث‌ می‌کرد.

The speaker’s main topic was how to eliminate hunger in this world.

موضوع اصلی‌ سخنران چگونگی‌ از بین‌ بردن گرسنگی‌ در این‌ جهان بود.

The topic of our discussion today

موضوع بحث امروز ما

A talk on the topic of world peace

نطقی درباره‌ی صلح جهانی

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>