دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و چهار ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Trifle

  [ˈtraɪfl]

Noun

a small amount; little bit; OR slightly

مقدار کم‌، کمی‌، کم، یک ذره، یک خرده

something of little value OR something that is not valuable or important

چیز کم‌ ارزش، چیز کم اهمیت، امر جزئی، ناچیز، ناقابل

Synonyms

little, bit, touch, spot, trace, dash, pinch, jot, drop, knick-knack, nothing, toy, plaything, bauble, triviality, bagatelle, gewgaw, unimportant matter or thing, trivia, technicality, minutiae

Antonyms

a lot

Examples

I ate a trifle for dinner rather than a vast meal.

به‌ جای غذایی‌ مفصل‌، غذای مختصری خوردم.

Walter spends only a trifle of his time in studying French.

«والتر» تنها مدت کمی‌ از وقتش‌ را صرف مطالعه‌ی زبان فرانسه‌ می‌کند.

At our meetings Alex always raises trifling objections to any new plan.

«آِلکس‌» در جلسات ما در مورد هر طرح جدیدی مخالفت‌ کمی‌ ابراز می‌کند.

A trifle colder

کمی سردتر

It costs only a trifle.

هزینه‌اش بسیار کم است.

I am a trifle annoyed about it.

در آن باره کمی دلخور هستم.

Don't spend your time on such trifles!

وقت خودت را صرف این امور جزئی نکن!

Trifle

  [ˈtraɪfl]

Verb

(used especially in negative sentences) to treat somebody/something without real respect

به بازی گرفتن، بازیچه کردن، ملعبه کردن، به شوخی گرفتن، سرسری گرفتن

Synonyms

dally, flirt, play, toy, fiddle, fidget, fool, monkey, play, putter, tinker, twiddle

Examples

Do not trifle with your health!

با سلامتی خودت بازی نکن!

Our boss is not a person to be trifled with.

رییس ما کسی نیست که بشود او را به شوخی گرفت.

The older woman was trifling with the boy's affections.

زن مسن‌تر احساسات پسر را به بازی گرفته بود.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>