دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی و هشت ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Tumult

  [ˈtuːmʌlt]

Noun

a confused situation in which there is usually a lot of noise and excitement, often involving large numbers of people

هیاهو، جنجال، غوغا، همهمه، آشوب، آشفتگی، شورش، مهلکه، غائله

a state in which your thoughts or feelings are confused

شوریدگی، هیجان، آسیمگی، پریشانی، نابسامانی، درهم ریختگی

Synonyms

disturbance, trouble, chaos, turmoil, storms, upset, stir, disorder, excitement, unrest, upheaval, havoc, mayhem, strife, disarray, turbulence, ferment, agitation, convulsions, bedlam, clamour, row, outbreak, racket, din, uproar, fracas, commotion, pandemonium, babel, hubbub, hullabaloo

Antonyms

peace, quiet, silence, calm, hush, serenity, stillness, repose

Examples

The sailors’ voices were too feeble to be heard above the tumult of the storm.

صدای ملوانان به‌ حدی ضعیف‌ بود که‌ در غرش طوفان قابل‌ شنیدن نبود.

There was such a tumult in the halls we concluded an accident had occurred.

چنان همهمه‌ای در سالن‌ها بر پا بود که‌ تصور کردیم‌ حادثه‌ای رخ داده است‌.

The dreaded cry of “Fire!” caused a tumult in the theater.

فریاد مرگبار «آتش‌» آشوبی‌ در سینما بوجود آورد.

The crowd's tumult

هیاهوی جمعیت

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>