دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته هفتم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Turbulent

  [ˈtɜːrbjələnt]

Adjective

in which there is a lot of sudden change, trouble, argument and sometimes violence

پریشان، آسیمه، شوریده، هیجان‌زده، جانگداز، نابسامان

(of people) noisy and/or difficult to control

سرکش، آشوبگر، شورشی، عاصی

(of air or water) changing direction suddenly and violently

توفانی، متلاطم، آشفته، پر جوش و خروش، پر تلاطم

Synonyms

wild, violent, disorderly, agitated, rebellious, unruly, rowdy, boisterous, anarchic, tumultuous, lawless, unbridled, riotous, undisciplined, seditious, mutinous, ungovernable, uproarious, refractory, obstreperous, insubordinate, stormy, rough, raging, tempestuous, boiling, disordered, furious, unsettled, foaming, unstable, agitated, tumultuous, choppy, blustery

Antonyms

still, quiet, calm, smooth, peaceful, glassy, unruffled

Examples

A turbulent crowd

جمعیتی آشوبگر

Turbulent grief

غم جانگداز

Turbulent air currents

جریان‌های پرتلاطم هوا

A turbulent part of the world

قسمتی آشفته از جهان

A short and turbulent career in politics

حرفه ای کوتاه و پرتلاطم در سیاست

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>