دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته چهل ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Umbrage

  [ˈʌmbrɪdʒ]

Noun

offense; annoyance; displeasure: (formal or humorous) to feel offended, hurt or upset by something, often without a good reason

رنجش، آزردگی، دلخوری، اهانت آمیز دانستن چیزی، رنجیدن، دیگر شدن، به کسی برخوردن

Synonyms

dudgeon, huff, miff, offense, pique, resentment, ruffled feathers, penumbra, shade, shadow, umbra, take offence, be hurt, be angry, be offended, be upset, be wounded, be put out, be annoyed, bridle, be insulted, take exception, be miffed, be indignant, be resentful, be disgruntled, be aggrieved, be affronted, get the hump, be piqued, be riled, get huffy, go in a huff, take something personally, have your nose put out of joint, take something amiss, get your hackles up

Examples

He took umbrage at her remarks.

از اظهارات او رنجید.

He took umbrage at the implication that he was too old for the job.

او از این برداشت که برای این کار خیلی پیر است، دلخور شد.

I invited her because I was afraid of giving umbrage.

من از او دعوت کردم چرا که ترسیدم موجب رنجش او شوم.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>