دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس دهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Underestimate

  [ˌʌndərˈestɪmət]

Noun

an estimate about the size, cost, etc. of something that is too low

تخمین کم، برآورد کم، کم برآورد کردن، کم اهمیت، زدن تو سر مال

Synonyms

underestimation, underrating, underreckoning

Examples

My guess of 400 proved to be a serious underestimate.

حدس من از 400 ثابت شد که یک تخمین کم جدی است.

Mellaart thinks this to be an underestimate.

به نظر "ملارت" این مقدار براورد کمی است.

Fourteen percent may be an underestimate.

چهارده درصد ممکن است تخمین کمی باشد.

Underestimate

  [ˌʌndərˈestɪmeɪt]

Verb

set too low a value, amount, or rate OR to think or guess that the amount, cost or size of something is smaller than it really is AND ​to not realize how good, strong, determined, difficult, etc. somebody/something really is

دست‌ کم‌ گرفتن‌، ناچیز پنداشتن، کم اهمیت (یا کم ارج و غیره) پنداشتن، حقیر و کم شمردن

Synonyms

undervalue, understate, underrate, diminish, play down, minimize, downgrade, miscalculate, trivialize, rate too low, underemphasize, hold cheap, misprize, belittle, sell short, not do justice to, set no store by, think too little of

Antonyms

exaggerate, overstate, overestimate, overrate, inflate

Examples

I admit that I underestimated the power in the bulky fighter’s frame.

اعتراف می‌کنم‌ که‌ نیروی استخوان بندی مبارز غول پیکر را دست‌ کم‌ گرفتم‌.

Undoubtedly the boss underestimated his employee’s ability to work hard.

بی‌تردید رئیس‌، توانایی‌ کارمندش را در سخت‌ کار کردن دست‌ کم‌ گرفت‌.

The value of our house was underestimated by at least two thousand dollars.

قیمت‌ خانه‌ ما حداقل‌ دو هزار دلار کمتر برآورد شد.

No enemy should be underestimated.

هیچ دشمنی را نباید حقیر و بیچاره شمرد.

Don't ever underestimate the strength of this storm!

هرگز قدرت این توفان را دست کم نگیر!

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>