دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته نوزدهم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Underwrite

  [ˌʌndərˈraɪt]

Verb

to accept financial responsibility for an activity so that you will pay for special costs or for losses it may make

هزینه‌ی چیزی را تامین کردن، تعهد مالی کردن، تضمین مالی کردن

to accept responsibility for an insurance policy so that you will pay money in case loss or damage happens

بیمه کردن، تضمین کردن، ضامن شدن

to agree to buy shares that are not bought by the public when new shares are offered for sale

(سهام و اوراق بهادار) پذیره نویسی کردن، (خرید سهام و غیره را در آینده) تعهد کردن، متقبل شدن

Synonyms

finance, back, fund, guarantee, sponsor, insure, ratify, subsidize, bankroll, provide security, provide capital for

Examples

The government will underwrite the costs.

دولت هزینه را تقبل خواهد کرد.

The British government ended up underwriting the entire project.

دولت بریتانیا تعهد مالی تمام پروژه را به عهده گرفت.

The record company may underwrite the costs of a band’s first tour.

شرکت ضبط ممکن است هزینه های اولین تور یک گروه را بپذیرد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>