دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته بیست و چهار ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Universal

  [ˌjuːnɪˈvɜːrsl]

Adjective

done by or involving all the people in the world or in a particular group

همگانی، عمومی، جمعی

true or right at all times and in all places

جهانی، جهان‌روا، عالمگیر، جهانگیر، دارای عمومیت

Synonyms

widespread, general, common, whole, total, entire, catholic, unlimited, ecumenical, omnipresent, all-embracing, overarching, global, worldwide, international, pandemic

Examples

Universal education

آموزش همگانی

Universal military service

خدمت نظام همگانی

Greed is the universal human weakness.

ضعف عمومی بشر حرص و آز است.

A universal declaration of human rights

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر

Gambling is becoming a universal problem.

قمار دارد یک مسئله‌ی جهانگیر می‌شود.

Slavery was not as universal in Iran as it was in Brazil.

برده‌داری در ایران به اندازه‌ی برزیل عمومیت نداشت.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>