دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی و چهار ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Untidy

  [ʌnˈtaɪdi]

Adjective

​not neat or well arranged; not in order

نامرتب، نامنظم، درهم ریخته، نابسامان، ریخته واریخته

(of a person) not keeping things neat or well organized

شلخته، شورتی، پچل

Synonyms

messy, disordered, chaotic, littered, muddled, cluttered, jumbled, rumpled, shambolic, bedraggled, unkempt, topsy-turvy, higgledy-piggledy, mussy, muddly, disarrayed, unkempt, dishevelled, tousled, disordered, messy, ruffled, scruffy, rumpled, bedraggled, ratty, straggly, windblown, disarranged, mussed up, sloppy, slovenly, slipshod, slatternly

Antonyms

neat, tidy, orderly, spruce, well-kept, presentable, ship-shape, systematic, methodical

Examples

The bachelor’s quarters were most untidy.

محل‌ زندگی‌ مرد مجرد، بسیار نامرتب‌ بود.

We must start a clean-up campaign to keep the campus from being so untidy.

باید یک‌ جنبش‌ پاکسازی ایجاد کنیم‌ تا از نا مرتب‌ بودن محوطه‌ی دانشگاه جلوگیری کنیم‌.

Finding the house in such an untidy condition baffled us.

دیدن خانه‌ در چنین‌ وضعیت‌ نا مرتبی‌ ما را مبهوت کرد.

An untidy room

اتاق درهم ریخته

An untidy person

آدم شلخته

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>