دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس دوازدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Urgent

  [ˈɜːrdʒənt]

Adjective

demanding immediate action or attention; important OR very important and needing to be dealt with immediately

اقدام یا توجه‌ فوری را می‌طلبد، مهم‌، فوری، تندا، اضطراری، ناگهانی

done or said in a way that shows that you want something to be dealt with immediately

پا فشار، اهل اصرار و ابرام، مصر، سمج، (نیاز و غیره) مبرم

Synonyms

crucial, desperate, pressing, great, important, crying, critical, immediate, acute, grave, instant, compelling, imperative, top-priority, now or never, exigent, not to be delayed, insistent, earnest, determined, intense, persistent, persuasive, resolute, clamorous, importunate

Antonyms

minor, trivial, unimportant, low-priority, casual, apathetic, lackadaisical, weak, feeble, perfunctory, half-hearted

Examples

An urgent telephone call was made to the company’s treasurer.

به‌ صندوقدار شرکت‌ یک‌ تلفن‌ ضروری شد.

The principal called an urgent meeting to solve the school’s numerous problems.

مدیر برای حل‌ مشکلات متعدد مدرسه‌، نشستی‌ اضطراری ترتیب‌ داد.

When he heard the urgent cry for help, the lifeguard did not hesitate.

هنگامی که‌ نجات غریق‌ فریاد اضطراری برای کمک‌ را شنید، تعلل‌ نکرد.

An urgent message

پیام فوری

Urgent appeals for help

درخواست‌های اضطراری برای کمک

An urgent lover

عاشق سمج

The urgent need for medicine

نیاز مبرم به دارو

He was urgent in his demands.

نسبت به خواسته‌های خود پافشاری می‌کرد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>