دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته دوازدهم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Utopia

  [juːˈtəʊpiə]

Noun

an imaginary place or state in which everything is perfect

ناکجاآباد، مدینه‌ی فاضله، آرمانشهر

Synonyms

paradise, heaven, Eden, bliss, perfect place, Garden of Eden, Shangri-la, Happy Valley, seventh heaven, ideal life, Erewhon

Examples

We weren't out to design a contemporary utopia.

ما قصد نداشتیم یک مدینه فاضله معاصر را طراحی کنیم.

But no Utopia is perfect, and this one had two blemishes.

اما هیچ اتوپیایی کامل نیست و این یکی دو عیب داشت.

In his vision of utopia, there would be no inequality or poverty.

در دیدگاه او نسبت به مدینه فاضله، هیچ نابرابری یا فقری وجود نخواهد داشت.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>