دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی و پنج ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Vague

  [veɪɡ]

Adjective

not clear in a person’s mind AND not having or giving enough information or details about something

مبهم، نامشخص، گنگ، سربسته، سرگم

(of a person’s behavior) suggesting a lack of clear thought or attention

منگ، دری وری‌باف

​not having a clear shape

تار

Synonyms

unclear, indefinite, hazy, confused, loose, uncertain, doubtful, unsure, superficial, incomplete, woolly, imperfect, sketchy, cursory, imprecise, unspecified, generalized, rough, loose, ambiguous, hazy, equivocal, ill-defined, non-specific, inexact, obfuscatory, inexplicit, absent-minded, absorbed, abstracted, distracted, unaware, musing, vacant, preoccupied, bemused, oblivious, dreamy, daydreaming, faraway, unthinking, heedless, inattentive, unheeding

Antonyms

clear, specific, exact, precise, distinct, explicit, definite, clear-cut

Examples

Joe’s position was vague because he wanted to remain neutral in the dispute.

موضع‌ «جو» نامشخص‌ بود، چون می‌خواست‌ در مشاجره بیطرف باقی‌ بماند.

When asked her opinion, Gladys was tactful enough to give a vague answer that did not hurt anyone.

وقتی‌ نظر «گلادیس‌» پرسیده شد، او به‌ اندازه کافی‌ با تدبیر بود تا جواب مبهمی‌ بدهد که‌ کسی‌ را نرنجاند.

The vague shape in the distance proved to be nothing more weird than a group of trees.

مشخص‌ شد که‌ شکل‌ مبهم‌ دور دست‌ هیچ‌ چیز عجیبی‌ جز یک‌ دسته‌ درخت‌ نیست‌.

A vague pain

درد نامشخص

A vague answer

پاسخ مبهم

A vague sentence

یک جمله‌ی گنگ

A vague desire for change

یک آرزوی نامشخص برای تغییر

The vague memories of childhood

خاطرات مبهم کودکی

I haven't the vaguest idea who she is.

اصلا نمی‌دانم او کیست.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>