دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و نه ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Vain

  [veɪn]

Adjective

that does not produce the result you want

پوچ، توخالی، بی‌ارزش، واهی، بیهوده، بی‌نتیجه، بی‌خود، بی‌ثمر، بیجا

having too much pride in one’s ability, looks, etc.; of no use OR too proud of your own appearance, abilities or achievements

به‌ توانایی‌ و چهره خود غرور زیاد ورزیدن، غره، مغرور، (به خود) نازنده، (به خود) بالنده

Synonyms

futile, useless, pointless, unsuccessful, empty, hollow, idle, trivial, worthless, trifling, senseless, unimportant, fruitless, unproductive, abortive, unprofitable, time-wasting, unavailing, nugatory, conceited, narcissistic, proud, arrogant, inflated, swaggering, stuck-up, cocky, swanky, ostentatious, egotistical, self-important, overweening, vainglorious, swollen-headed, pleased with yourself, bigheaded, peacockish

Antonyms

successful, profitable, worthwhile, serious, useful, valid, worthy, fruitful, modest, humble, meek, self-deprecating, bashful

Examples

Josephine is quite vain about her beauty.

«ژزفین‌» نسبت‌ به‌ زیبایی‌اش کاملاً مغرور است‌.

To be perfectly frank, I do not see what she has to be vain about.

راستش‌ را بخواهید من‌ نمی‌فهمم‌ او چه‌ چیزی دارد که‌ بخاطر آن مغرور است‌.

Brian made numerous vain attempts to reach the doctor by telephone.

«برایان» تلاش های بیهوده زیادی انجام داد تا با دکتر تماس تلفنی‌ برقرار کند.

Vain promises

قول‌های توخالی

Vain ceremonies

مراسم پوچ

A vain attempt

کوشش بیهوده

Vain hope

امید بیجا

Our vain search to find the ring.

جستجوی بیهوده‌ی ما برای یافتن انگشتر.

Zhilla is vain about her looks.

ژیلا به قیافه‌اش می‌نازد.

Too much success has made him vain.

موفقیت زیاد او را غره کرده است.

He is very vain about his education.

خیلی درباره‌ی تحصیلاتش به خود می‌بالد.

Don't be vain about your wealth, it can vanish in one night; Don't be vain about your looks, it can vanish after one fever

به مالت نناز به شبی بنده / به شکلت نناز به تبی بنده

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>