دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس هشتم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Valid

  [ˈvælɪd]

Adjective

supported by facts or authority; sound; true OR that is legally or officially acceptable

معتبر، درست‌، ارزشمند، ارزمند، موثق، ارزا

based on what is logical or true

(استدلال و غیره) صادق، پذیرفتنی، درست، مسموع، محکم، موجه، وارد، مستدل، پروهان، روا

producing the desired result; effective

موثر، کارا، کاری

Synonyms

sound, good, reasonable, just, telling, powerful, convincing, substantial, acceptable, sensible, rational, logical, viable, credible, sustainable, plausible, conclusive, weighty, well-founded, cogent, well-grounded, legal, official, legitimate, correct, genuine, proper, in effect, authentic, in force, lawful, bona fide, legally binding, signed and sealed

Antonyms

weak, false, unacceptable, spurious, unrealistic, bogus, untrue, sham, unfounded, illogical, baseless, unrecognized, fallacious, illegal, unofficial, unlawful, invalid, inoperative

Examples

The witness neglected to give valid answers to the judge’s questions.

شاهد از دادن پاسخ‌های موثق‌ به‌ پرسش‌های قاضی‌ غفلت‌ کرد.

Rita had valid reasons for denouncing her father’s way of life.

«ریتا» برای محکوم کردن سبک‌ زندگی‌ پدرش دلایل‌ معتبری داشت‌.

When Dave presented valid working papers, the foreman consented to hiring him immediately.

بعد از اینکه‌ «دیو» پروانه‌ کار معتبری را ارائه‌ کرد، رئیس‌ به‌ استخدام فوری او رضایت‌ داد.

Your criticism is valid.

انتقاد شما وارد است.

Jaffar's argument was valid.

استدلال جعفر درست بود.

A valid deed

قباله‌ی معتبر

Pre-revolutionary passports are no longer valid.

پاسپورت‌های پیش از انقلاب دیگر معتبر نیست.

Some moral principles are valid in every age and country.

برخی اصول اخلاقی در تمام ادوار و کشورها ارزشمند است.

Each science has its own valid methods.

هر علمی روش‌های موثر خودش را دارا است.

if writing is no longer a valid medium, the film may replace it.

اگر نگارش دیگر وسیله‌ی موثری نباشد فیلم جای آن را خواهد گرفت.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>