دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس هشتم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Variety

  [vəˈraɪəti]

Noun

lack of sameness; a number of different things OR several different sorts of the same thing

چند چیز مختلف‌ ، تنوع، انواع مختلف، چند (یا چندین) گونه، چند، چندین، جوراجور، مختلف

the quality of not being the same or not doing the same thing all the time

تنوع، جوراجوری، گوناگونی، چندسانی، بسیارگانی

a type of a thing, for example a plant or language, that is different from the others in the same general group

گونه، جور، نوع، رقم، قسم

Synonyms

diversity, change, variation, difference, diversification, heterogeneity, many-sidedness, multifariousness, range, selection, assortment, mix, collection, line-up, mixture, array, cross section, medley, multiplicity, mixed bag, miscellany, motley collection, intermixture, type, sort, kind, make, order, class, brand, species, breed, strain, category

Antonyms

similarity, uniformity, monotony, homogeneity, similitude, invariability

Examples

Eldorado Restaurant serves a wide variety of foods.

رستوران«الدورادو» غذاهای بسیار متنوعی‌ سرو می‌کند.

The show featured a variety of entertainment.

نمایش‌، انواع سرگرمی‌ها را نشان می‌داد.

He faced unforeseen problems for a variety of reasons.

او به‌ دلایل‌ گوناگون، با مشکلات پیش‌ بینی‌ نشده ای روبه‌ رو شد.

Varieties of cloth

انواع پارچه‌ها

A different variety of marble

نوع دیگری از سنگ مرمر

Anthracite is a variety of coal.

آنتراسیت گونه‌ای زغالسنگ است.

He owns a variety of stores.

او صاحب چندین نوع مغازه است.

We deal with a variety of people.

ما با انواع مختلف مردم سر و کار داریم.

He has worked for a variety of companies.

او برای چند شرکت مختلف کار کرده است.

Variety is the spice of life.

تنوع ادویه‌ی زندگانی است.

The astonishing multiplicity and variety of flowers

کثرت و تنوع حیرت‌انگیز گل‌ها

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>