دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس شانزدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Vast

  [væst]

Adjective

very great; enormous OR extremely large in area, size, amount, etc.

بسیار زیاد، بسیار بزرگ، عظیم، سترگ، نهمار، کلان، هنگفت، پهناور، (بسیار) وسیع

Synonyms

huge, massive, enormous, great, wide, sweeping, extensive, tremendous, immense, mega, unlimited, gigantic, astronomical, monumental, monstrous, mammoth, colossal, never-ending, prodigious, limitless, boundless, voluminous, immeasurable, unbounded, elephantine, ginormous, vasty, measureless, illimitable, humongous or humungous

Antonyms

small, tiny, microscopic, limited, bounded, narrow, trifling, negligible, paltry, puny

Examples

Daniel Boone explored vast areas that had never been settled.

«دانیل‌ بون» مناطق‌ وسیعی‌ را کشف‌ کرد که‌ هرگز در آن سکونت‌ نشده بود.

Our campus always seems vast to new students.

محوطه‌ی دانشگاه ما همیشه‌ در نظر دانشجویان جدید الورود وسیع‌ است‌.

Vast differences between the two sides were made clear in the debate.

اختلافات عمیق‌ بین‌ دو طرف، در مناظره آشکار شد.

A vast desert

یک صحرای پهناور

Vast expenses

هزینه‌های هنگفت

Avicenna's vast knowledge

دانش عظیم ابوعلی سینا

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>